ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  These terms and conditions (“Agreement”) set forth the general terms and conditions of your use of the viyauganda.wpengine.com website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”). This Agreement is legally binding between you (“User”, “you” or “your”) and VIYA Uganda (“VIYA Uganda”, “we”, “us” or “our”). If you are entering into this Agreement on behalf of a business or other legal entity, you represent that you have the authority to bind such entity to this Agreement, in which case the terms “User”, “you” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority, or if you do not agree with the terms of this Agreement, you must not accept this Agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Agreement. You acknowledge that this Agreement is a contract between you and VIYA Uganda, even though it is electronic and is not physically signed by you, and it governs your use of the Website and Services.

  Accounts and membership

  If you create an account on the Website, you are responsible for maintaining the security of your account and you are fully responsible for all activities that occur under the account and any other actions taken in connection with it. We may, but have no obligation to, monitor and review new accounts before you may sign in and start using the Services. Providing false contact information of any kind may result in the termination of your account. You must immediately notify us of any unauthorized uses of your account or any other breaches of security. We will not be liable for any acts or omissions by you, including any damages of any kind incurred as a result of such acts or omissions. We may suspend, disable, or delete your account (or any part thereof) if we determine that you have violated any provision of this Agreement or that your conduct or content would tend to damage our reputation and goodwill. If we delete your account for the foregoing reasons, you may not re-register for our Services. We may block your email address and Internet protocol address to prevent further registration.

  Links to other resources

  Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

  Limitation of liability

  To the fullest extent permitted by applicable law, in no event will VIYA Uganda, its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers or licensors be liable to any person for any indirect, incidental, special, punitive, cover or consequential damages (including, without limitation, damages for lost profits, revenue, sales, goodwill, use of content, impact on business, business interruption, loss of anticipated savings, loss of business opportunity) however caused, under any theory of liability, including, without limitation, contract, tort, warranty, breach of statutory duty, negligence or otherwise, even if the liable party has been advised as to the possibility of such damages or could have foreseen such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, the aggregate liability of VIYA Uganda and its affiliates, officers, employees, agents, suppliers and licensors relating to the services will be limited to an amount no greater than one dollar or any amounts actually paid in cash by you to VIYA Uganda for the prior one month period prior to the first event or occurrence giving rise to such liability. The limitations and exclusions also apply if this remedy does not fully compensate you for any losses or fails of its essential purpose.

  Indemnification

  You agree to indemnify and hold VIYA Uganda and its affiliates, directors, officers, employees, agents, suppliers and licensors harmless from and against any liabilities, losses, damages or costs, including reasonable attorneys’ fees, incurred in connection with or arising from any third party allegations, claims, actions, disputes, or demands asserted against any of them as a result of or relating to your Content, your use of the Website and Services or any willful misconduct on your part.

  Changes and amendments

  We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

  An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

  Acceptance of these terms

  You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services. This terms and conditions policy was created with the help of WebsitePolicies.

  Contacting us

  If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details below:

  https://viyauganda.wpengine.com/contact/
  viyahealthug@gmail.com
  VIYA Uganda Office, Plot 3, UAP Nakawa Business Park, 5 New Port Bell Rd, Kampala

  Affiliate Program Terms and Conditions

    • Affiliate Relationship: By joining the VIYA Uganda Affiliate Program, you become an affiliate of VIYA Uganda. The purpose is to promote products from Rocket Health Africa using affiliate links.
    • Application: Apply to become an affiliate through the VIYA Uganda website. Acceptance is at VIYA’s discretion.
    • Promotion: Use unique affiliate links to promote Rocket Health Africa products.
    • Disclosure: Follow Ugandan Financial Law guidelines and disclose your affiliate relationship when promoting products.
    • Compensation: Earn commissions for sales via your affiliate links, as detailed on the VIYA Uganda Affiliate Dashboard.
    • Payment: Commissions are paid per the schedule on the VIYA Uganda Affiliate Dashboard, after reaching the minimum threshold.
    • Termination: VIYA Uganda may terminate participation for non-compliance, unethical behavior, or violations.
    • Intellectual Property: Use approved trademarks and logos for promotional purposes.
    • Changes: VIYA Uganda may update these terms, with notification to affiliates.
    • Governing Law: These terms are governed by Ugandan law.
    • Indemnification: Affiliates are responsible for their promotional activities.

  This document was last updated on August 28, 2023

   

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153