ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

   

  គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

   

  Last Updated: 01 September 2023

  VIYA Uganda Privacy Policy

  Welcome to the VIYA Uganda website. This Privacy Policy is designed to help you understand how we collect, use, and safeguard your personal information when you visit our website.

  Information We Collect

  When you interact with our website, we may collect certain information from you:

  Comments:

  If you leave a comment on our site, we collect the information you provide in the comments form, including your name, email address, and the content of your comment. We also collect your IP address and browser user agent string to help with spam detection.

  Media:

  If you upload images to the website, please ensure that they do not contain embedded location data (EXIF GPS) as visitors to the website can download and extract this information.

  Cookies:

  We use cookies to enhance your browsing experience. If you leave a comment on our site, you may opt-in to save your name, email address, and website in cookies for convenience. These cookies will last for one year. If you visit our login page, a temporary cookie will be set to determine if your browser accepts cookies. When you log in, cookies will save your login information and screen display choices.

  Embedded Content:

  Articles on our site may include embedded content (videos, images, articles, etc.) from other websites. These embedded content behave in the same way as if you were visiting the other website, and they may collect data, use cookies, and track your interaction.

  How We Use Your Information

  We use the collected information for the following purposes:

  Comments

  We use the information you provide in comments to engage with you and to prevent spam.

  Cookies

  Cookies are used for your convenience so you don’t have to enter your details repeatedly. They also help us analyze site usage and improve the user experience.

  Embedded Content

  Embedded content behaves as though you visited the external website directly.

  Who We Share Your Data With

  – If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

  Analytics

  Our website uses analytics, which may record mouse clicks, mouse movements, page scrolling and any text keyed into website forms. The information collected does not include bank details or any sensitive personal data. Data collected by these tools is for PSI’s internal use only. The information collected is used to improve our website usability and is stored and used for aggregated and statistical reporting.

  Data Retention

  Comments

  If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely for follow-up comments.

  Registered Users:

  For users who register on our website, we store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time.

  Your Rights

  – If you have an account on our site or have left comments, you can request an exported file of the personal data we hold about you or request erasure of your data.

  Security

  We prioritize the security of your Personal Information and use commercially acceptable methods to protect it. However, remember that no online transmission is 100% secure.

  Changes to This Policy

  We reserve the right to update or change this Privacy Policy at any time. Continued use of the site after any modifications implies acceptance of those changes.

  Contact Us

  If you have any questions about this Privacy Policy, please reach out to us at viyahealthhug@gmail.com.

  Governing Law

  This Privacy Policy is governed by the laws of Uganda.

  Thank you for visiting VIYA Uganda!

   

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153