ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English

  ការនិយាយអំពីសុខភាព
  បន្តពូជ និងសុខភាព
  ផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នក
  សកម្មផ្លូវភេទឬ?

  ការនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នកសកម្មផ្លូវភេទឬ?​

  ការនិយាយ ឬយល់ដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទ មិនមានន័យថាអ្នកសកម្ម ឬមិនសកម្មផ្លូវភេទ នោះទេ។

  ការរៀនអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដំបូងនឹងរៀបចំ អ្នកជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវានៅពេលណាមួយ – មុនពេលរៀបការ ឬក្រោយ។

  បញ្ចេញមតិលើអត្ថបទ
  មតិយោបល់របស់អ្នក
  ឈ្មោះ​របស់​អ្នក
  គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

  វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

  ទំនាក់ទំនងពួកយើង
  ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153