ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនា

  ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

  ឈ្មោះ*

  អ៊ីមែល*

  • English
  ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនា

   ចូលរួមចលនាទៅកាន់ព្រឹត្តិបត្ររបស់យើង ដើម្បីទទួលបានខ្លឹមសារចុងក្រោយបំផុតនៅក្នុងប្រអប់សំបុត្ររបស់អ្នក។

   ឈ្មោះ*

   អ៊ីមែល*

   • English
   Image Alt

   ការនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នកសកម្មផ្លូវភេទឬ?​

   ការនិយាយអំពីសុខភាព
   បន្តពូជ និងសុខភាព
   ផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នក
   សកម្មផ្លូវភេទឬ?

   ការនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ មានន័យថាអ្នកសកម្មផ្លូវភេទឬ?​

   ការនិយាយ ឬយល់ដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសុខភាពផ្លូវភេទ មិនមានន័យថាអ្នកសកម្ម ឬមិនសកម្មផ្លូវភេទ នោះទេ។

   ការរៀនអំពីសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវភេទ ដំបូងនឹងរៀបចំ អ្នកជាមួយនឹងចំណេះដឹងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវានៅពេលណាមួយ – មុនពេលរៀបការ ឬក្រោយ។

   វែបសាយនេះ សម្រាប់ គោលបំណង ផ្តល់ ជា ព័ត៌មាន និង ចំណេះដឹង ប៉ុណ្ណោះ ហើយ មិន មែន សម្រាប់ ប្រើប្រាស់ ជំនួស ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ នោះទេ ។ ប្រសិន បើ អ្នក ត្រូវការ ការធ្វើរោគ វិនិច្ឆ័យ ឬការ ព្យាបាល បែប វេជ្ជសាស្ត្រ សូមទៅប្រឹក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យ។

   ទំនាក់ទំនងពួកយើង
   ភ្នំពេញ (ប្រទេសកម្ពុជា) viyacambodia@psi.org.kh 010 485 585 / 078 999 124 012 999 124 ផ្ទះលេខ 160 ផ្លូវ 71 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា P.O Box: 153